RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych w skrócie RODO, Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Barczewie, zwany dalej Zakładem informuje:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Komunalnych w Barczewie Kontakt: Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo, e-mailowo: zuk@barczewo.pl, którego reprezentantem jest prezes zarządu spółki.
 • Inspektorem Ochrony Danych w zakładzie jest Krzysztof Matysek, z którym można się skontaktować poprzez skrzynkę e-mail iod@barczewo.pl .
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
 • 6 ust. 1 pkt. b RODO (podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
 • 6 ust. 1 c RODO (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) wyłącznie w celu realizacji zadań Zakładu określonych przepisami prawa, w szczególności realizacja obowiązków związanych z profilem działalności instytucji, a także wystawianie faktur , dokumentów księgowych i podatkowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom podejmującym czynności windykacyjne na rzecz Zakładu, wykonującym obsługę informatyczną Zakładu. Poza tym dane osobowe mogą być udostępnione tylko i wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa regulujących ich działalność. Przykładem takich podmiotów są min. Sądy Powszechne, Prokuratura, Policja itp. Udostępnienie danych osobowych w takich przypadkach odbywa się na pisemny wniosek.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez Administratora przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Zakładowi oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych)
 • Według stanu prawnego na dzień 25 maja 2018 r. tj. na dzień rozpoczęcia stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO ma Pani/Pan prawo do:
 • Dostępu do swoich danych osobowych.
 • Sprostowania swoich danych osobowych.
 • Wniesienia skargi odnośnie nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
 • Usunięcia, ograniczenia lub wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Przenoszenia danych, uzyskania kopi danych osobowych.
 • Wyrażenie przez Panią/ Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub realizacji innych usług świadczonych przez Zakład.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

W trosce o jak najwyższe standardy przetwarzania Państwa danych osobowych, w trosce o przejrzystość polityki prywatności i ochrony tych danych, mają Państwo wgląd do powyższej klauzuli przez cały czas poprzez menu główne „RODO” znajdujący się w prawej części strony.