HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Na 2018 rok

Gmina

Trasa 1 – Poniedziałek – tydzień 1-3

Trasa 2 – Wtorek – tydzień 1-3

Trasa 3 – czwartek – tydzień 1-3

Trasa 4 – poniedziałek – tydzień 2-4

Trasa 5 – wtorek – tydzień 2-4

Trasa 6 – czwartek – tydzień 2-4

Gmina Barczewo harmonogram 2018

Ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów

 

Miasto

 

MIASTO Barczewo harmonogram 2018

Zabudowa wielorodzinna Sektor ZW

Zabudowa jednorodzinna Sektor 1 ZJ – tydzień 1-3 środa

 

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

95 9343 1028 0000 0606 2000 0010

(w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i adres nieruchomości której dotyczy wpłata)

 

Lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów.

Gniazda

Harmonogram wywozu odpadów 2017

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

Na 2017 rok

Gmina

Trasa 1 – Poniedziałek – tydzień 1-3

Trasa 2 – Wtorek – tydzień 1-3

Trasa 3 – czwartek – tydzień 1-3

Trasa 4 – poniedziałek – tydzień 2-4

Trasa 5 – wtorek – tydzień 2-4

Trasa 6 – czwartek – tydzień 2-4

Gmina Barczewo harmonogram 2017

ulotka informacyjna dotycząca segregacji odpadów

 

Miasto

MIASTO Barczewo harmonogram 2017

Sektor ZW

Sektor 2 ZJ – tydzień 2-4 środa

Sektor 1 ZJ – tydzień 1-3 środa

Gospodarka odpadami komunalnymi obowiązuje od 1 marca 2014.

UWAGA NOWE WZORY DEKLARACJI OBOWIĄZUJĄ OD 1 SIERPNIA 2016 roku.

    Gospodarka odpadami komunalnymi w 2014r.

Poradnik dla mieszkańców Gminy Barczewo

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, temat segregacji śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Poniższy poradnik odpowiada na najważniejsze i najczęściej zadawane pytania w tym temacie.

 

1. Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie „ustawą śmieciową”. Każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, zabudowań wielolokalowych, , działek w zabudowie letniskowej itp. musi się do niej dostosować.

 

Nowy system odbioru odpadów w Gminie Barczewo obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na nieruchomościach niezamieszkałych działają „na starych zasadach”, czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

 

2. Płacimy za osoby ZAMIESZKUJĄCE daną posesję.

Podstawą do naliczania opłat w Gminie Barczewo jest ilość osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym. To właściciel, współwłaściciel bądź też zarządca jest zobowiązany do podania ilości zamieszkujących w nim osób. Informację tę podaje w formie deklaracji. UWAGA! W deklaracji należy podać tylko ilość osób, które zamieszkują w danym gospodarstwie (nie jest to równoznaczne z liczbą osób zameldowanych). Zgłaszamy wszystkie te osoby, które zamieszkują określone domostwo, mimo iż nie są w nim zameldowane. Nie ma potrzeby podawać ich imion i nazwisk, ważna jest tylko ilość osób. Jeśli ilość osób zamieszkujących zmienia się – mamy 14 dni na zgłoszenie tego faktu – składamy nową deklarację ze zmienioną ilością osób. UWAGA! Jeżeli zmieniasz miejsce zamieszkania – zgłoś ten fakt przez złożenie nowej deklaracji. W przypadku nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości zostanie wszczęte postępowanie administracyjne mające na celu wydanie decyzji, w której Burmistrz określi wysokość przedmiotowej opłaty.

 

3. Płacimy za ilość zgłoszonych w deklaracji osób – niezależnie od wielkości naszego  pojemnika.

Wszyscy właściciele nieruchomości (zbiórka selektywna i nieselektywna) zobowiązani są do wyposażenia swoich nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. W przypadku selektywnej zbiórki odpadów, przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu zapewni worki do selekcji. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Zarówno odpady selektywne i nieselektywne od 1 stycznia 2014 r. odbierane będą dwa razy w miesiącu.

 

4. Segregując śmieci – płacimy mniej.

Segregując śmieci – oszczędzamy. Jest to tzw. selektywna zbiórka odpadów. Jeśli mieszamy wszystkie odpady – zapłacimy więcej. Od 1 lipca 2013 r. do 28 lutego 2014r. w Gminie Barczewo obowiązywały opłaty miesięczne: za śmieci segregowane – 11 zł/os, śmieci zmieszane – 13 zł/os. Natomiast od 1 marca 2014r.  nastąpiła obniżka stawek na: 6 zł/os – odpady segregowane oraz 10 zł/os – odpady zmieszane.

Firma, która będzie odbierała nasze odpady będzie weryfikowała, czy odpady są posegregowane, czy też nie. Na odpady selektywnie otrzymamy od przedsiębiorcy worki w odpowiedniej kolorystyce. Od 1 stycznia 2014 roku odpady będą odbierane przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.

 

5. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane, a także zawiązane worki z odpadami selektywnymi, należy ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, przed wejściem na teren nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów przedsiębiorcy w celu odbioru zgromadzonych odpadów.

 

6. Jak segregować?

Zmieszane odpady komunalne oraz odpady selektywne odbierane będą w tym samym dniu, dwa razy w miesiącu zgodnie z załączonym harmonogramem. Do worków na selektywną zbiórkę odpadów wrzucamy jedynie odpady zgodne z przeznaczeniem danego rodzaju worka. Odpady selektywne gromadzone w workach powinny być  opróżnione z zawartości. Nie wrzucamy odpadów komunalnych, budowlanych , resztek jedzenia, ubrań, butów i innych odpadów. Worki z ww. odpadami nie będą odbierane. Nie należy mieszać trzech frakcji selektywnych.

segregacja

7. PSZOK – Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Barczewie 

Punkt mobilny: Ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo.

PSZOK czynny jest we wtorki, czwartki oraz soboty w godzinach: 7:00-15:00.

W mobilnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane i zbierane są niżej wymienione odpady:

– papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe,

– odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji,

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

– meble i inne odpady wielkogabarytowe,

– opony,

– leki i chemikalia,

– baterie i akumulatory,

– odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg jednorazowo, nie więcej niż 2000 kg/rok na osobę, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw domowych na wykonanie, których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie, których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano –architektonicznej,

 

8. Sposób uiszczania opłat.

Od 1 lipca 2013r.  wszyscy mieszkańcy gminy są zobowiązani do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wpłat dokonują osoby składające deklaracje. W roku 2013 należało wnieść opłatę za 6 miesięcy  (pierwsza wpłata za m-c lipiec w terminie do 10 sierpnia). Natomiast w roku 2014 opłata obowiązuje przez 12 miesięcy (pierwsza wpłata za m-c styczeń w terminie do 10 lutego, druga wpłata za m-c luty do 10 marca itd.). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi to płatność bez wezwania. Urząd Miejski nie wystawia faktur, rachunków i książeczek opłat (§1. Uchwały nr XL/254/2013 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 29 kwietnia 2013r.). Istnieje możliwość wniesienia opłaty za kilka miesięcy z góry. Wpłaty można dokonać przelewem lub w kasie Urzędu Miejskiego:

Urząd Miejski w Barczewie

Plac Ratuszowy 1

11-010 Barczewo

95 9343 1028 0000 0606 2000 0010

(w tytule przelewu należy wpisać: imię, nazwisko i adres nieruchomości której dotyczy wpłata)

 

Lokalizacja gniazd selektywnej zbiórki odpadów.

Gniazda

 

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH

HARMONOGRAM WYWOZU ZMIESZANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH, WORKÓW DO ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ, ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH ORAZ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

na 2015 rok

 Zabudowa wielorodzinna

 Rycybałt Wipsowo Koronowo Dadaj Ramsówko Ramsowo

Ruszajny Czerwony Bór Wrócikowo Kaplityny Sapunki Bogdany Nikielkowo

Rejczuchy Zalesie Krupoliny Jedzbark Odryty Klucznik Skajboty Sapuny

Mokiny Kierźliny Kierzbuń Studzianek Klimkowo Tumiany Bartołty Małe Bartołty Wielkie Dobrąg

Łęgajny Bark Leszno Kromerowo Niedźwiedź

Barczewski Dwór Dąbrówka Mała Biedowo Barczewko Maruny Żarek Szynowo Tęguty

 Stare Włóki Próle Kołaki Kronowo Kronówko Lamkowo Lamkówko Radosty Łapka

Wójtowo

Barczewo jednorodzinna 1

Barczewo jednorodzinna 2

Harmonogram wywozu odpadów w Gminie Barczewo na 2014 rok

Barczewo:
Zabudowa jednorodzinna:    Barczewo Jednorodzinna1

– Zielona
– Wiejska
– Wojska Polskiego
– Miła
– Kajki
– Rzemieślnicza – Kolejowa
– Prosta
– Pułaskiego
– Zatorze
Grottgera
Graniczna
Kopernika
Kościuszki
Ogrodowa
Południowa
Obr. Warszawy
Olsztyńska
Targowa
Narbutta
Traugutta
Grunwaldzka
Mickiewicza
Cicha
Łąkowa
Nowowiejskiego
Niepodległości
Polna
Kraszewskiego
Plac Pocztowy
Warmińska
Północna

 

Zabudowa jednorodzinna:  Barczewo jednorodzinna

Barczewo:
 Słowackiego
 Fabryczna
 Lipowa
 Osiedlowa
 Długosza
 Wiśniowa
 Orzeszkowej
 Wschodnia
 Konopnickiej
 Nowodworcowa
 Iwaszkiewicza
 Szczepańskiego
 Norwida
 Gałczyńskiego
 Miłosza
 Korczaka
 Tuwima
 Brzechwy
 Wańkowicza
 Leśmiana
 Asnyka
 Makuszyńskiego

Zabudowa Wielorodzinna Barczewo, Łęgajny, Wrocikowo, Niedźwiedź

 Barczewo:
Ul.: Os. Słoneczne, Wojska Polskiego, Miła, Wiśniowa, Plac Pocztowy, Armii Krajowej, Kraszewskiego, Polna, Niepodległości, Mickiewicza, Klasztorna, Łąkowa, Cicha, Grunwaldzka, Obr. Warszawy, Kościuszki, Ogrodowa, Grottgera, Warmińska, Nadrzeczna, Zielona, Wiejska.
 Łęgajny:
Ul.: Dębowa, Akacjowa
 Wrócikowo
 Niedźwiedź

Zabudowa jednorodzinna: Łęgajny, Bark

Zabudowa jednorodzinna: Stare Włóki, Próle, Kołaki, Kronowo, Kronówko,Lamkowo, Lamkówko, Radosty, Łapka

Zabudowa jednorodzinna: Ruszajny (ul. Prosta), Czerwony Bór, Wrócikowo, Kaplityny, Sapunki,Bogdany,Nikielkowo

Zabudowa jednorodzinna: Wójtowo

Zabudowa jednorodzinna: Barczewski Dwór, Dąbrówka Mała, Biedowo, Barczewko, Maruny, Żarek, Szynowo, Tęguty

Zabudowa jednorodzinna: Rejczuchy, Zalesie, Krupoliny, Jedzbark, Odryty, Klucznik, Skajboty, Sapuny, Mokiny

Zabudowa jednorodzinna: Kierźliny, Studzianek, Bartołty Wielkie, Bartołty Małe, Leszno, Kierzbuń, Klimkowo, Tumiany, Dobrąg, Kromerowo

Zabudowa jednorodzinna: Rycybałt, Wipsowo, Koronowo, Dadaj, Ramsówko, Ramsowo, Niedźwiedź

DSCF0015_2